GOOD HEALTH

& BETTER LIFE

IT'S OUR PASSION

WHO WE ARE

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ภายในประเทศภายใต้ตราสินค้า Longmed, Netgauze, Kleangauze, Kleanmask, Medelas,
Softip, Becare บริษัทให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานสินค้า โดยสินค้าของบริษัททุกชนิดต้องได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และได้รับการอนุญาตให้จำหน่ายจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อผู้บริโภคใช้สินค้าด้วยความไว้วางใจ บริษัทมีทีมงานที่ได้
รับการยอมรับในการจะดูแลสินค้า การจัดการ และเพื่อให้สินค้าของเราเข้าถึงผู้บริโภค บริษัทมีปณิธานในการสร้างแบรนด์ลองเมด เพื่อชีวิตที่ยืนยาว ดังสโลแกนของบริษัทที่
ว่า “Longmed for Long Life” สินค้าบริษัทได้รับการยอมรับจากลูกค้าร้านยาทั่วประเทศ

สนใจสินค้า หรือ เป็น Partner ติดต่อ   035-962-702 @Longmed

THE BRANDS 
FIND US

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
38/15 ถ.นางแว่นแก้ว ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000


โทร. 035-962-702

longmedgroup@hotmail.com

Copyright ® 2017-2023 longmedgroup.com